سوگند نامه کیوکوشین کاراته

 

ما جسم و دل خود را پرورش می‌دهیم تا روحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم
راه راستین مبارزه را می‌پیمائیم تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم
با قدرتی راستین می‌کوشیم تا روح فروتنی را در خود بوجود آوریم 
ما نهایت فروتنی را رعایت خواهیم کرد
و به درجات بالا تر از خود احترام می‌گذاریم
ما از خشونت می‌پرهیزیم و همواره به یاد پروردگار توانائیم. 
ما هر گز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد
همواره به عقل و قدرت می اندیشیم و خواستهای دیگر را از خود می رانیم
تا جان در بدن داریم ضوابط مربوط به کیوکوشین كاراته را رعایت خواهیم کرد 
و می‌کوشیم تا به راه و هدف واقعی دست یابیم